فیلیوس

مدل بازار برق

مدل بازار برق فیلیوس آموزش مهندسی برق قدرت filioos
انواع مدل بازار برق

به منظور رسیدن به اهداف بازار برق، چندین مدل برای ساختار بازار در نظر گرفته شده است. سه مدل بازار برق اصلی، به قرار زیر می باشند:

  • مدل بازار برق اشتراکی

مدل بازار برق اشتراکی یا حوضچه، یک بازار متمرکز است که بازار را برای خریداران و فروشندگان، تسویه می کند. فروشندگان و خریداران توان، پیشنهادهای خود را برای توان مورد معامله به بازار ارائه می کنند. فروشندگان انرژی، نه برای مشتری های خاص، بلکه برای کسب حق تأمین انرژی شبکه، با یکدیگر به رقابت می پردازند. اگر پیشنهاد شرکت کننده ای در بازار، بیش از حد بالا باشد، ممکن است نتواند در فروش، موفق باشد. از طرف دیگر، خریداران برای خرید توان به رقابت می پردازند و اگر پیشنهادهای آن ها بیش از حد، پایین باشد، ممکن است موفق به خرید نشوند. در این بازار، تولید کنندگان کم هزینه، برندگان عمده خواهند بود. ISO در بازار اشتراکی، توزیع اقتصادی بار را انجام خواهد داد و قیمت منفردی (لحظه ای) را برای برق که نشانه شفافی برای شرکت کنندگان از نظر تصمیمات مصرف و سرمایه گذاری است، ارائه می کند. تغییرات در بازار برق، قیمت لحظه ای را به سطح رقابتی که مساوی با هزینه نهایی پربازده ترین پیشنهاددهندگان قیمت است سوق می دهد. در این بازار، به پیشنهاددهندگان برنده، قیمتی لحظه ای پرداخت می شود که برابر با بالاترین پیشنهاد قیمت برندگان است.

  • مدل بازار برق قراردادهای دوجانبه

مدل بازار برق قرارداهای دوجانبه، توافق های مذاکره ای بین دو معامله گر برای دریافت و تحویل توان است. شرایط مورد توافق، مستقل از ISO است، اما ISO لازم است تایید کند که ظرفیت انتقال کافی برای اجرای قرارداد وجود دارد و ایمنی شبکه انتقال در صورت اجرای قرارداد حفظ می شود. از این دیدگاه که طرفین می توانند شرایط مطلوب خود را تامین کنند، مدل قرارداد دوجانبه، قابلیت انعطاف زیادی دارد. اما، معایب آن به هزینه بالای مذاکرات و تهیه قراردادها و ریسک نیک نامی طرفین قرارداد، باز می گردد.

  • مدل بازار برق ترکیبی

در مدل بازار برق ترکیبی، استفاده از بازار اشتراکی اجباری نیست و هر مشتری مجاز است تا برای تامین توان خود، به توافق مستقیم با عرضه کنندگان برسد با توان را به قیمت لحظه ای بازار، خریداری کند. در این مدل، بازار اشتراکی به تمام شرکت کنندگان (خریداران و فروشندگان) که قراردادهای دوجانبه را امضاء نکرده اند، خدمات لازم را ارائه می دهد. در این نوع بازار، صدور اجازه به مشتریان برای مذاکره خرید توان از عرضه کنندگان به منزله فراهم آوردن امکان انتخاب حقیقی و انگیزه ای برای خدمات وسیع متنوع و گزینه های قیمت به منظور بهترین امکان تامین نیازهای آنها، خواهد بود.

فیلیوس

برق قدرت

دیدگاه‌ها

*
*