فیلیوس

جمع کننده حرارتی در ماژول الکترونیک قدرت

جمع کننده حرارتی ماژول الکترونیک قدرت فیلیوس آموزش برق filioos

جمع کننده حرارتی[۱]

جمع کننده حرارتی بخشی از ساختار heatsink فشرده است که پس از جمع‌آوری حرارت ایجاد شده در یک عنصر، آن را به سطح مشترک حرارتی انتقال می‌دهد. در ‏شکل زیر طرح‌واره‌ای از یک جمع کننده حرارتی برای یک عنصر دلخواه با چگالی حرارتی کم نشان داده شده است.

جمع کننده حرارتی الکترونیک قدرت فیلیوس filioos

در تمام سطوحی که جمع کننده حرارتی در تماس مستقیم با قطعه موردنظر قرار دارد، حرارت ایجاد شده در قطعه جمع‌آوری شده و به سطح مشترک حرارتی انتقال داده می‌شود. با توجه به‌ مقدار حرارت تلف شده و سطحی از قطعه که در تماس مستقیم با جمع‌کننده حرارتی قرار دارد، چگالی شار حرارتی جمع شده توسط جمع کننده‌ حرارتی مقداری کوچک است.

سپس جمع کننده حرارتی ، چگالی شار حرارتی خروجی را، با کاهش سطح مقطع مسیر، افزایش داده به بخش “مسیر حرارتی” انتقال می‌دهد. در این حالت تغییرات دمایی ایجاد شده بین قطعه موردنظر و قسمت ورودی مسیر حرارتی وابسته به گرمای تلف شده، جنس و مشخصات هندسی هم قطعه و هم جمع‌کننده حرارتی است.

به دلیل سطح مقطع هدایتی کوچک‌تر در قسمت مسیر حرارتی، چگالی شار حرارتی در این بخش نسبت به چگالی شار حرارتی خود قطعه به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. با افزایش چگالی شار حرارتی، تغییرات دمایی ایجاد شده بین جمع‌کننده حرارتی و سطح مشترک حرارتی نیز افزایش می‌یابد. با این وجود می‌توان با تغییر سطح مقطع و خصوصیات حرارتی در بخش مسیر حرارتی ، تغییرات دمایی ایجاد شده در این قسمت را مدیریت کرد.

طرح‌واره یک جمع‌کننده حرارتی

تمام حرارت ایجاد شده در قطعه باید از طریق جمع کننده حرارتی به مسیر حرارتی انتقال داده شود. ذکر این نکته ظروری است که چنان‌چه قطعه مورد نظر از جنس فلز باشد باید برای ساخت قسمت جمع‌کننده حرارتی از موادی با خاصیت عایق الکتریکی استفاده کرد. با توجه به هدایت‌پذیری اندک مواد عایق تغییرات دمایی ایجاد شده در این قسمت افزایش می‌یابد.

در این حالت برای کاهش تغییرات دمایی بین جمع کننده حرارتی و قطعه موردنظر، باید بیش‌ترین سطح تماس را بین قطعه موردنظر و جمع‌کننده حرارتی ایجاد کرد. برای این منظور معمولاً جمع کننده حرارتی به‌گونه‌ای ساخته می‌شود تا به طور کامل دور قطعه مورد نظر ساخته می‌شود.

[۱]Heat Collector

فیلیوس

برق قدرت

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*